Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávající, Bonclé s.r.o. se sídlem Šebkova 291/2, Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 107 28 210, datum vzniku a zápisu: 1. 4. 2021 spisová značka: c 347300 vedená u městského soudu v Praze („prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávající. Internetový obchod je prodávající provozován na internetové adrese www.boncle.com („internetový obchod“).

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující je buď spotřebitelem, nebo podnikatelem, který uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností.

Je-li kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele. Je-li kupující podnikatelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při užívání internetového obchodu prodávající a další související právní vztahy. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Obchodní podmínky se nevztahují na zakázkovou tvorbu a zboží zhotovené na míru.

2. Uzavření kupní smlouvy

Internetový obchod obsahuje nabídku zboží – autorských kabelek a doplňků, nabízených prodávající k prodeji, a to včetně uvedení cen nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (pokud není výslovně uvedeno, že je uvedena bez dph) a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze při uvedených množstvích. Náklady na jiná množství a jiné způsoby dopravy požadované kupujícím je nutné individuálně poptat u příslušné přepravní společnosti. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách internetového obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží („objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávající je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Objednávku odešle kupující prodávající kliknutím na tlačítko „koupit“.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabídky zboží na webové stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a přijetím objednávky prodávající. Potvrzení objednávky dle čl. 2.6. Obchodních podmínek nemá na vznik kupní smlouvy vliv.

Smluvní vztah mezi prodávající a kupujícím (podnikatelem) vzniká doručením závazné objednávky, přičemž samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávající s touto objednávkou, jež je prodávající zaslán kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží („kupní cena“) dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu platební kartou po internetu přes platební bránu.

V případě dodání zboží do zemí vyžadujících i celní odbavení, kupující platí v rámci kupní ceny i náklady spojené s celním odbavením.
Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.
Cena je platná v době objednání. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny.
Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující (spotřebitel) je oprávněn v případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávající prokazatelně odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávající. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující doručit na adresu sídla prodávající (Bonclé s.r.o. Šebkova 291/2, Praha 4, 148 00, Česká republika) či na adresu elektronické pošty prodávající info@boncle.com. Kupující si pro případ potřeby uchová potvrzení o odeslání odstoupení od kupní smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1. Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícím vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to zasláním zpět na adresu sídla prodávající (Bonclé s.r.o. Šebkova 291/2, Praha 4, 148 00, Česká republika). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět prodávající před uplynutím 14 dnů. Kupující si pro případ potřeby uchová potvrzení o odeslání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, tj. S originálním štítkem nesoucím text “zboží může být vráceno pouze v případě, pokud tento štítek není odstraněn” nesmí s ním být manipulováno nebo nesmí být zcela odstraněn.

Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.2. Obchodních podmínek je prodávající oprávněna provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl.1. Obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu včetně nákladů na dodání (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku volby způsobu dodání zboží ze strany kupujícího, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený ze strany prodávající) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud zboží již není možné vrátit – bylo zničeno nebo spotřebováno, musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě dle písm. (b) zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, (d) zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Pokud je kabelka Bonclé vyrobena na zakázku, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím.

5. Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě individuálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6. Odpovědnost za vady, záruka, vyloučení odpovědnosti

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávající, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je k tomu v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávající na adrese sídla prodávající nebo předáním na adrese provozovny prodávající (Šebkova 291/2, Praha 4, 148 00, Česká republika). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Kupující bere na vědomí následující pravidla: při použití zboží dodržujte pokyny spojené s jeho údržbou, zejm. Při zohlednění vlastností použitých materiálů, kůže a keramiky. Zboží je s ohledem na vlastnosti keramiky křehké. Keramické části kabelky mohou poškodit povrch jiných předmětů. Kožené části kabelky nesmí být vystavovány vlhkému prostředí, přímým zdrojům tepla či světla, nebo kontaktu s alkoholem či mastnými látkami. Kabelku je možné čistit pouze suchým neabrazivním hadříkem, keramickou část pak případně mýdlovou vodou.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

Kupující není oprávněn při užívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Webové rozhraní internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávající, a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky internetového obchodu nebo v důsledku užití webové stránky internetového obchodu v rozporu s jejím určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@boncle.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K projednání jakýchkoli sporů mezi prodávající a kupujícím je dána pravomoc soudů české republiky. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené odr platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů a zaslání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště či jiná adresa doručení, společnost, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícímu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávající také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené v internetovém obchodě uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávající o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávající bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávající odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávající.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávající na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (dle čl. 8.5. Obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • Požádat prodávající nebo zpracovatele o vysvětlení,
    • Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinna tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookie.

9. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Zpráva je doručena:

V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávající v den uzavření kupní smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávající v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávající: adresa pro doručování Šebkova 291/2, Praha 4, 148 00, Česká republika, adresa elektronické pošty info@boncle.com

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.5.2018 v Praze

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávající, podnikající Bonclé s.r.o. se sídlem Šebkova 291/2, Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 107 28 210 („prodávající“).

Tento reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady („reklamace“).

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující je buď spotřebitelem, nebo podnikatelem, který uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností.

Kupující je povinen se seznámit s obchodními podmínkami a reklamačním řádem před objednáním zboží. Uzavřením kupním smlouvy a převzetím zboží od prodávající kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

2. Vady zboží a práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsala nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné, se zboží hodí k účelu který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží vlastnosti uvedené výše v čl. 2.1 reklamačního řádu, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu její součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vady, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění v době 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Záruční doba pro kupujícího, podnikatele, který uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, činí 12 měsíců od převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Kupujícímu je doporučeno, aby při přebírání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. Neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na info@boncle.com. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávající možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Odpovědnost prodávající za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Nárok na uplatnění práv z vadného plnění zaniká v případě neodborné manipulace a zacházení se zbožím, tj. Zejména při používání zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci ke zboží a čl. 6.6 obchodních podmínek.

Na žádost kupujícího je prodávající povinna poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem („záruční list“). Namísto záručního listu prodávající standardně vydává doklad o zakoupení zboží (fakturu), který obsahuje údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

3. Vyřízení reklamace

Kupující může zboží reklamovat zasláním prodávající poštou na adresu sídla Bonclé s.r.o. Šebkova 291/2, Praha 4, 148 00, Česká republika.

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou, uplatní své právo na záruční opravu u prodávající zasláním na adresu sídla Bonclé s.r.o. Šebkova 291/2, Praha 4, 148 00, Česká republika.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace dle čl. 3.3 reklamačního řádu je pozastaven v případě, že prodávající neobdržela veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace – reklamované zboží, včetně kompletního příslušenství, kopii dokladu o koupi, vyplněný reklamační formulář s uvedením podrobného popisu vady a kontaktních údajů kupujícího. Prodávající je povinna si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávající si kupující vede tak, aby zboží bylo zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození a bylo odesláno jako křehké. Kupující si pro případ potřeby uchová potvrzení o odeslání zboží prodávající.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

Po řádném vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího na ukončení reklamace buď telefonicky, sms, nebo e-mailem, a zboží po vyřízení automaticky zašle na adresu kupujícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet.

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle Bonclé s.r.o. nebo na www.boncle.com

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 17.5.2018.